Protokoll fört vid Södra La av Svenska Collieklubben årsmöte 2018-11-18 på Söderåsens BK.

 1.      Mötets öppnande

Ordförande hälsade 12 stycken medlemmar varmt välkomna och mötet förklarades öppnat.

 2.      Val av mötesordförande

Elisabeth Bauer valdes till mötesordförande.

 3.      Val av mötessekreterare

Ingela Pettersson valdes till mötessekreterare.

 4.      Godkännande av dagordning.

Dagordningen godkändes.

 5.      Val av två stycken justeringspersoner.

Marie Baaz och Jenny Fritzon valdes till justeringspersoner.

 6.      Fastställande av närvarolista

Tolv personer var närvarande och alla är medlemmar. (se bifogad närvarolista)

 7.      Styrelsens berättelse över det sistförflutna verksamhetsåret

Sekreteraren läste upp verksamhetsberättelsen och kassören den ekonomiska årsredovisningen enligt bilagor.

 8.      Fastställande av resultat och balansräkning och beslut om ekonomiska dispositioner.

Resultat och balansräkning fastställdes. Elisabeth föredrog revisorns berättelse.

 9.      Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.

Styrelsens ledamöter beviljades full ansvarsfrihet under det gångna verksamhetsåret.

 10.   Genomgång och fastställande av verksamhetsplan för kommande verksamhetsår.

Verksamhetsplan för 2019 ej gjord utan kommer att diskuteras efter mötet och arrangemangen  kommer att utlysas vart efter som någon vill arrangera något. Inga tävlingar ansökta om till 2019.

 11.   Val av:

Ordförande:                                             Maria Godolakis
Sekreterare:                                              Ingela Pettersson
Kassör:                                                     Kirsten Wretstrand

Revisor:                                                    Elisabeth Bauer
Webmaster:                                              Marie Baaz

Distriktsombud:                                       Eva Schömer, Skåne

                                                                 Marie Baaz, Halland

 12.   Fråga om omedelbar justering av punkt 11

Punkt 11 blev omedelbart justerad.

 13.   Vandringspriser

Prisutdelning av södras  VPR delades ut till:


Lydnad:        Jeanette Hansson, Jelena Blue Diamond of the Bisquit
Bruks:           Elisabeth Bauer, Springmist Blaze Rod

Rally:            Katja Turja, Dantos Qwintus

Utst, lh:         Elisabeth Bauer, Springmist Blaze Rod
Utst, kh:        Annika Fajersson, Light of Dawn’s Keep it Smooth

 14.   Avslutning

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade årsmötet avslutat.

 

 

 

 

 

…………………………………..                …………………………………….

Elisabeth Bauer, ordförande                          Ingela Pettersson, sekreterare                      

 

 

 

Justeras:

 

 

…………………………………..                .…………………………………….

Marie Baaz                                                    Jenny Fritzo

 

Närvarolista årsmöte 2018-11-18


Ingela Pettersson
Elisabeth Bauer
Katja Turja
Marie Baaz
Margaretha Nilsson
Inger Jensen
Jenny Fritzon
Kirsten Wretstrand
Jeanette Hansson
Jytte Sigsgaard
Eva Hammarlund

Annika Fajersson

_______________________________________________________________________

 Anteckningar från diskussion efter årsmötet 2018-11-18


Beslutades att utöka VPR med Bästa Appellcollie.
Statuterna på VPR till Bästa agility Collie ses över av Margaretha Nilsson, då det är svårt at nå upp till poäng som det är nu.
Statuterna på VPR till Bästa Rallylydnads Collie ses över av Katja Turja.

 SCK södra har numera bankgiro 180-2768

Inbjudan till lokalområdes konferens har inkommit från CS. Frågan ställs om någon är intresserad att åka. Inget intresse finns då programmet inte anses vara av intresse.

 Kirsten anordnar träff på Hundalandet i Brösarp i April. Återkommer med datum.

Finns det intresse för vallning? Inger kontaktar Peter Ohnell och frågar om datum som vi kan annonsera om.

Var skall Collie SM:s agilitytävling gå av stapeln 2020? Inger kollar med Bjuvs BK om det går att arrangera där.

Fördelningen av tävlingsdagar ännu oklart för Collie SM 2020. Ingela kontaktar Tävlingskommittén i Helsingborgs BK för en träff.